0
%

واحد پولی خرید فروش
Tom
0.00253
0.00254
Kron Den
11.92
11.93
Kron Swede
8.17
8.18
Frank swis
88.35
88.45
Lira
4.53
4.63
AUD
57.4
57.5
SAR
23.25
23.35
INR
960
970
GBP
104.5
104.6
AED
24.05
24.15
PKR
361
362
EUR
90.6
90.7
USD
88.35
88.45
Doller Can
64.9
65

آخرین اخبار و رویداد هاخدمات ما

تبادله اسعار، حواله جات و انتقال پول به مقصد های مورد نیاز تان

انتفال پول

انتفال پول به مقاصد مورد نیاز تان به اسرع وقت

تبادله اسعار

تبادله اسعار داخلی و خارجی با بهترین نرخ

تبادله چک به پول نقد

تبادله هر نوع چک به پول نقد

قرارداد های اختیاری معاوضه و ترتیبات پرداخت

اشتراک در داوطلبی و مزایده اسعار خارجی

قرارداد های پیش خرید اسعار

نگهداری پول مشروط به انتقال پول