0
%

واحد پولی خرید فروش
Tom
2810
2930
Kron Den
11.144
11.154
Kron Swede
7.65
7.67
Frank swis
90.219
90.229
CNY¥
12.3
12.6
Lira
4.65
4.75
AUD
56.6
56.7
SAR
23.31
23.41
INR
1.04
1.06
GBP
95.08
95.18
AED
24.06
24.16
PKR
374
375
EUR
86.76
86.96
USD
88.42
88.47
Doller Can
64.56
64.66

آخرین اخبار و رویداد هاخدمات ما

تبادله اسعار، حواله جات و انتقال پول به مقصد های مورد نیاز تان

انتفال پول

انتفال پول به مقاصد مورد نیاز تان به اسرع وقت

تبادله اسعار

تبادله اسعار داخلی و خارجی با بهترین نرخ

تبادله چک به پول نقد

تبادله هر نوع چک به پول نقد

قرارداد های اختیاری معاوضه و ترتیبات پرداخت

اشتراک در داوطلبی و مزایده اسعار خارجی

قرارداد های پیش خرید اسعار

نگهداری پول مشروط به انتقال پول